Socialfaglige ydelser

Forandring er en vedvarende proces mellem mennesker. Ved at tilbyde psykologhjælp, netværksgrupper og adgang til et trygt, recovery-orienteret fællesskab i Café UNIK, fokuserer vi på at sikre psykisk sårbare unges mentale sundhed i overgangen til voksenlivet.

Forebyggende forløb §30

Kortvarig individuel eller familieorienteret støtte.

Lær mere ↓

Familiebehandling § 32. stk.1 nr.5

Familieorienteret støtte, som bidrager til at hverdagen i familien.

Lær mere ↓

Kontaktperson §32.3

Individuel eller familieorienteret støtte, som bidrager til positiv udvikling.

Lær mere ↓

Ungestøtte §114.2

Individuel støtte til unge i overgangen til voksenlivet.

Lær mere ↓

Praktisk pædagogisk støtte §32.2

Rådgivende og anvisende støtte i hjemmet, som har fokus på handling.

Lær mere ↓

Beskæftigelse

Individuel støtte med henblik på at fremme muligheder.

Lær mere ↓

Over 3.000 effektive løsninger leveret til 29+ tilfredse kommuner og virksomheder.
Københavns Kommune
Herlev Kommune
Ballerup Kommune
Albertslund Kommune
Frederiksberg Kommune

Forbyggende forløb §30

Vores netværks- og samtalegrupper undersøger og integrerer selvregulering og interpersonelle kompetencer og ressourcer. Mindfulness, kropslig forståelse og forståelse af hjernens funktion og sammenhæng med det hele menneske.

Hos UNIKDANMARK arbejder med et kognitivt perspektiv, forståelse af psykisk sårbarhed, begribe livsindstillinger og følelsesliv hos både sig selv og andre og forstå hvordan de hænger sammen som handling.

Vi inddrager elementer fra forskellige terapeutiske metoder, såsom: Kognitiv adfærdsterapi, SE Traumeterapi, NLP, Mentaliseringsbaseret terapi samt kropsterapeutisk terapi og forståelse.

Konkrete redskaber de unge kan integrere i deres hverdag, og på den måde forbedre livskvalitet og selvstændighed.

Psykologhjælp socialfaglige ydelse
Psykologhjælp socialfaglige ydelser

Familiebehandling §32. stk. 1 nr. 5

I UNIKDANMARK dedikerer vi os til at understøtte børn og unges trivsel gennem en dybtgående, traumefokuseret og mentaliseringsbaseret tilgang. Vores mål er at skabe et helende miljø for familier, som navigerer i udfordringerne ved traumer og udviklingsrelaterede bekymringer.

 

 • Traumefokuseret familiebehandling: Vi anerkender, at traumer kan have dybtgående påvirkning på børn og voksne. Vores familiebehandling er derfor designet til at adressere og behandle traumeresultaterne på en sikker og støttende måde, samtidig med at vi fremmer resiliens og genoprettelse.
 • Mentaliseringsbaseret indsats: Vi lægger stor vægt på at udvikle og styrke mentaliseringsfærdighederne hos både børn og forældre. Dette omfatter arbejdet med at forstå og fortolke egne og andres mentale tilstande, hvilket er afgørende for at opbygge sunde relationer og følelsesmæssig forståelse.
 • Støtte til forældre i forældrerollen: Gennem  vores mentaliseringsbaserede familieterapi giver vi forældrene værktøjer og strategier til bedre at forstå og reagere på deres børns følelsesmæssige behov, særligt i lyset af tidligere traumer.
 • Integrering af netværk og ressourcer: Vi arbejder på at inddrage og styrke familiens netværk som en del af helingsprocessen. Dette inkluderer at udvikle et støttende netværk, der kan bistå familien i at overkomme traumer og fremme langsigtet trivsel.
 • Helhedsorienteret tilgang til trivsel: Vores indsats er ikke kun begrænset til individuelle sessioner, men omfatter også samarbejde med skoler, børnehaver og andre relevante institutioner, så hele barnets eller den unges miljø er involveret i deres helingsproces.
 • I UNIKDANMARK er vi dedikerede til at tilbyde dybdegående og effektiv støtte til familier. Vi tror på kraften i en integreret, traumefokuseret og mentaliseringsbaseret tilgang til at fremme varig forandring og positiv udvikling hos børn og unge.

Kontaktperson §32.3

Hos UNIKDANMARK har vi specialiseret os i at tilbyde kontaktpersonsstøtte til børn og unge 12-17 år, som har brug for hjælp til at udfolde deres potentiale og styrker. Vores mål er at støtte den unge i at identificere og værdsætte de positive aspekter i deres liv og understøtte deres generelle udvikling.

Vi tilbyder:

 • Personlig udviklingsstøtte: Vores kontaktpersoner arbejder tæt sammen med de unge for at hjælpe dem med at erkende og udvikle deres ressourcer. Vi fokuserer på at skabe nye, positive samspilserfaringer, hvilket styrker de unges mentaliseringsevne og deres forståelse for samspillet med andre.
 • Praktisk anvendelse i hverdagen: Vores tilgang indebærer, at de unge anvender disse færdigheder i praksis, såsom i skolen, arbejdspladsen eller i sociale netværk. Dette praktiske aspekt sikrer, at de unges relationelle kompetencer løbende bliver styrket.
 • Individuelt fokus: Vi tager udgangspunkt i hver ungs unikke situation og behov, hvilket sikrer en skræddersyet indsats rettet mod at opnå personlig livsmestring i alle livets arenaer.
 • Tæt samarbejde med omsorgsgivere: Vi arbejder tæt sammen med de unges familier og andre omsorgsgivere for at skabe en sammenhængende støtteindsats på tværs af hjem, skole og fritidsaktiviteter.
 • Kombineret familiebehandling: Vi tilbyder også at kombinere kontaktpersonsordningen med familiebehandling, hvilket intensiverer indsatsen og fremmer hurtigere resultater.
 • Hurtig indsats ved akut behov: Vores tjenester kan iværksættes med kort varsel, hvis der opstår en akut situation, hvor barnets udvikling og trivsel er i fare.

Hos UNIKDANMARK er vi dedikerede til at levere motiverende og vedholdende pædagogisk støtte, så de unge får de bedste muligheder for at udvikle sig og trives i deres daglige liv.

Vores erfaring viser, at en skræddersuet og individuelt tilpasset tilgang kan gøre en markant forskel for den unge og deres familie.

UNIKDANMARK kontakt person ydelse
Psykologhjælp socialfaglig

Ungestøtte §114.2

Hos UNIKDANMARK forstår vi, at overgangen til voksenlivet kan være en udfordrende tid for mange unge. Vores Ungestøtte er designet til at hjælpe selvhjulpne unge, som allerede besidder de nødvendige ressourcer til at forfølge uddannelse og en positiv livsudvikling, men som stadig har brug for støtte til at navigere i voksenlivets kompleksiteter.

Vi tilbyder:

Praktisk støtte i hverdagen: Vi hjælper med planlægning og håndtering af daglige aktiviteter som oprydning, indkøb, madlavning, og andre nødvendige færdigheder for at leve selvstændigt.

Økonomisk vejledning: Vi tilbyder støtte til budgetlægning, oprettelse af budgetkonti, og formidling af kontakt til banker og gældsrådgivere.

Brobygning til uddannelse og arbejde: Vi hjælper med at opretholde kontakter til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, samt planlægning af fremtidige uddannelses- og karrieremål.

Social og netværksstøtte: Vores indsats inkluderer støtte til at vedligeholde og styrke de unges relationer til familie, venner og andre vigtige netværk.

Koordinering med samarbejdspartnere: Vi arbejder sammen med relevante myndigheder og institutioner for at sikre en sammenhængende støtteindsats.

Fællesskabscafé for sociale relationer: Vores fællesskabscafé tilbyder et socialt rum, der
mindsker ensomhed og mistrivsel, og hjælper de unge med at opbygge stærkere sociale bånd.

Vores mål er at støtte de unge i at udvikle og styrke deres voksenfærdigheder, så de kan blive selvstændige og trives i voksenlivet.

Gennem vores tilbud om praktisk støtte, økonomisk vejledning, social støtte og vores fællesskabscafé, sikrer vi, at de unge får de nødvendige redskaber og støtte til at navigere i voksenlivets udfordringer.

Praktisk pædagogisk støtte §32.2

I UNIKDANMARK har vi en dyb forståelse for vigtigheden af familiens trivsel og udvikling. Vores tilgang er centreret om at identificere og udnytte de ressourcer, der allerede findes i familien, og at arbejde sammen med dem for at ændre de forhold, der begrænser børnenes trivsel.

Vi tilbyder:

 • Struktur og stabilitet: Vi hjælper familier med at etablere en stabil og struktureret dagligdag, som skaber tryghed og forudsigelighed for børnene.
 • Omsorg og nærvær: Vores fokus er på at skabe et miljø præget af omsorg og nærvær, hvor følelser anerkendes og håndteres konstruktivt.
 • Familiedrevet dagsorden: Vi arbejder tæt sammen med familien for at sikre, at de er med til at sætte dagsordenen og prioritere, hvilke udfordringer der skal håndteres først.
 • Konfliktmægling og deeskalering: I situationer med konflikter bistår vi med mægling og anvender deeskaleringsteknikker, samtidig med at vi demonstrerer effektive håndteringsstrategier.
Psykologhjælp socialfaglige ydelse
Psykologhjælp gratis

Mentorforløb

Individuel støtte med henblik på at fremme mulighederne for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, fastholde beskæftigelse eller uddannelse.

Mentorforløb varierer fra person til person og vurderes ud fra, hvad det præcis er, den enkelte har særlig brug for støtte til. Ud over hjælp på arbejdspladsen eller i uddannelsesinstitutionen kan støtten derfor også bestå i hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Det kan fx være hjælp til at komme op om morgenen og møde på arbejdspladsen eller hjælp til at kontakte egen læge eller jobcentret.

UNIKDANMARK har Reduceret Omkostninger-og øget psykologhjælp

Psykologhjælp uden ventetid i kommunen

Vores fællesskab fører til vækst, øget mental velbefindende og ensartede ydelser uafhængigt af geografi.

Læs mere >

Lavere time løn

5 tusind

Estimeret besparelse på psykologhjælp per person, vi hjælper

Se  Teamet >

Meget hurtigere

91%

UNIKDANMARK har ingen ventid for psykologhjælp

Oplev  hvordan >

Formindsk omkostning og øg hastigheden

Psykogloghjælp og terapi, som virker bedre (58% bedre ifølge vores statestikker over 5 års indsamling)

Psykologhjælp uden ventetid i kommunen

Vores fællesskab fører til vækst, øget mental velbefindende og ensartede ydelser uafhængigt af geografi.

Læs mere >

Besparelse

kr 5.000

Det er den estimeret besparelse på psykologhjælp per person baseret på gennemsnit pris.

Se teamet

Lokationer

3

Vi har fysiske lokationer i Herlev, Frederiksberg, og København samt online konsultationer for hele Danmark.

Hurtigere

91%

UNIKDANMARK har ingen ventid for psykologhjælp

Hjulpet

1700+

Gennem årene har vi støttet utallige danskere i deres mentale rejser, hjulpet dem med at navigere i både hverdagen og livet. 

Formindsk omkostning og øg hastigheden

Psykogloghjælp og terapi, som virker bedre (58% bedre ifølge vores statestikker over 5 års indsamling)

Læs mere >